Политика за приватност - Известување за обработка на лични податоци

 

Друштвото за трговија и услуги Дексо Корп ДООЕЛ Скопје (во натамошниот текст:Дексо Корп или ние) го издава ова известување за обработка на лични податоци (во натамошниот текст: Известување),за вие како корисник на Веб-страницата:mk.jasmil.com(во натамошниот текст: Bеб - страница) да бидете запознаени со сите важни информации во врска со обработката на вашите лични податоци, нивната заштита и правата што ви припаѓаат врз основа на тоа во согласност со Законот за заштита на личните податоци„Службен весник на РСМ“, бр. 42/2020 (во натамошниот текст: ЗЗЛП).

 

Значење на поимот „лични податоци

 

Во согласност со ЗЗЛП, „лични податоци“ (во натамошниот текст: податоци за личноста или лични податоци) се сите податоци што се однесуваат на физичко лице чиј идентитет е одреден или утврден, директно или индиректно, особено врз основа на идентитетска ознака, која е име и презиме и матичен број, податоците за локацијата, идентификаторот во електронските комуникациски мрежи или една или повеќе карактеристики на неговиот физички, физиолошки, генетски, ментален, економски, културен и социјален идентитет.

 

Оператор

Вашите податоци ги собира и управува со нив:

Друштвото за трговија и услуги Дексо Корп ДООЕЛ

Вељко Влаховиќ бр.4/2-3, Скопје, Центар

Моб: 078/28 77 90

Тел:02/2551-666

Е-пошта: online.mk@jasmil.com

 

Вид на податоци и начин на нивна обработка

Ние ги собираме само оние податоци кои Вие доброволно ни ги давате и кои се неопходни за да се реализира целта на обработката.

Во зависност од целта на обработката, видот на лични податоци кои ги обработуваме ги опфаќаат следниве: име, презиме, пол, датум на раѓање, податоци за вашите трансакции (плаќање, набавки, нарачки, враќање на роба, итн.) И вашите контакт податоци:телефон, адреса за е-пошта, адреса на живеење или адреса за испорака).

Податоците ги собираме и обработуваме преку нашата Веб-страница, на социјалната мрежа Фејсбук или на други начини.

 

Цел на обработка на вашите податоци

 

Дексо  Корп ги собира и обработува вашите лични податоци за:

- управување со вашата регистрација како корисник на веб-страницата;

- извршување на договорот за продажба на робата што сте ja купиле или било кој друг договор помеѓу вас и Дексо  Корп

- решавање на вашите барања;

- обезбедува информации за производите на Дексо  Корп и нивно рекламирање преку известувања или билтени (освен ако не побарате да бидете отстранети од списокот на приматели на известувања или билтени) и

- подобрување на нашите услуги.

Исто така, Дексо  Корп ги собира и обработува вашите лични податоци доколку сакате да се вработите во Дексо  Корп со цел да аплицирате за слободно работно место или да испратите отворена апликација и биографија на соодветната е-пошта на Дексо  Корп.

Во случај да ни доставите лични податоци на трети лица, гарантирате дека сте ги информирале за употребата на нивните лични податоци. Во случај да сте купиле производ или картичка за подароци, личните податоци на трети лица што сте ни ги дале ќе се користат исклучиво заради испорака и решавање на прашања или предлози што вие или трета страна може да ги имате.

 

Правна основа за обработка на вашите лични податоци

 

Во зависност од целта на собирањето и обработката на лични податоци, правна основа за обработка на вашите податоци може да биде вашата согласност, извршување на договорот или услугата што сте ја побарале,согласно со законските прописи кои бараат обработка на вашите лични податоци или легитимни (оправдани) интереси на Дексо  Корп освен ако тие интереси не се надминуваат со вашите интереси и основни права и слободи односно на лицата на кои се однесуваат тие податоци за кои е потребна заштита на лични податоци, а особено ако субјектот на податоците е малолетник.

На пример, може да ги добиеме вашите информации како што се име и презиме, адреса, телефонски број, адреса за е-пошта од вас кога ќе се најавите како корисник на веб-страницата или контактирате со нас преку е-пошта, пошта или на друг начин и да ги обработиме заради регистрација, решавање поплаки, купување производи, апликации за вработување итн.

Во сите од овие случаи,ние ги обработуваме податоците засновани на ваша согласност или наш легитимен интерес, со оглед на тоа што сте не контактирале директно или поради потребата од извршување на договорот или услугата што сте ја побарале (поточно, ако сакате да се регистрирате како корисник на веб-страницата, ние мора да ги обработиме вашите лични податоци, во спротивно не можеме да управуваме со вашата регистрација или да нарачаме).

Во некој случај, може да побараме и други информации, како на пр. пол и датум на раѓање, кои се неопходни  за да се спречи злоупотреба и за исполнување на нашите законски обврски.

Ако ја користите Веб-страницата,се регистрирате како корисник на Веб-страницата, учествувате во нашите анкети, и слично во врска со информациите кои ни доверувате за вашата e-mail адреса или адреса на живеење, водени од нашиот легитимен интерес и сметајќи дека ве интересираат нашите понатамошни понуди, можеме да ви испратиме потсетници и известувања.

Можете да ги оневозможите известувањата и понудите во секое време со едноставен клик на одјава, по што повеќе нема да ве контактираме.

Ние исто така бараме ваша согласност во случај да сакаме да ви испратиме материјали наменети за директно рекламирање. По одземањето на согласноста, ние ги бришеме вашите податоци без одлагање,освен оние податоци што се потребни за да докажеме, доколку е потребно, дека е одземена согласноста за понатамошна обработка и дека обработката пред одземањето на согласноста била легална.

Може да бидете отстранети од списокот за испраќање или да ја одземете вашата согласност за собирање и обработка на вашите лични податоци во кое било време на еден од следниве начини:

- со испраќање е-пошта на адреса: online.mk@jasmil.com или

- со испраќање на писмо на  Друштвото за трговија и услуги Дексо Корп ДООЕЛ, Вељко Влаховиќ бр.4/2-3, Скопје, Центар

 

Рок на чување на лични податоци

Дексо  Корп ги чува вашите податоци само онолку колку што е потребно за да се постигне целта на обработката за која се собрани. Дексо Корп ги складира и чува вашите лични податоци во зависност од целта за која се собрани:

- личните податоци што ги обработуваме со цел да управуваме со вашата регистрација како корисник на веб-страницата, се складираат, чуваат и обработуваат целото време додека сте регистрирани како корисник или до вашата одјава;

- за извршување на договорот за купопродажба на робата што сте ја купиле или кој било друг договор помеѓу вас и Дексо  Корп,ние ги чуваме и обработуваме податоците онолку колку што е потребно за да завршиме со набавката на производите што сте ги купиле, вклучувајќи го и потребното време да се постапи по приговори или барања поврзани со набавка на производите, освен ако не побарате да се избришат вашите податоци пред истекот на наведените рокови (во тој случај, ако побарате бришење пред истекот на договорниот однос, тие ќе бидат псевдоними);

- за време на вашето обраќање и вашите прашања, ние ги задржуваме вашите лични податоци во периодот неопходен за обработка на барањата, односно додека не побарате нивно бришење;

- Ги задржуваме вашите лични податоци што ги обработуваме заради испраќање потсетници и известувања или директно рекламирање сè додека не се одјавите од нашата поштенска листа или додека не ја отповикате согласноста и

- кога зачувуваме cookies (колачиња) на вашиот компјутер, ги задржуваме вашите лични податоци додека тие служат за некоја цел.

Можеме да ги задржиме вашите лични информации дури и откако ќе престанете да ги користите услугите на Дексо  Корп или ќе престанете да ја користите веб-страницата заради исполнување на вашите законски обврски или заштита на вашите права (пред судови или други надлежни органи), во согласност со важечките прописи или собирање статистички податоци и водење евиденција.

Дексо  Корп ќе ги избрише вашите лични податоци што повеќе не се користат за ниту еден од наведените законски методи на обработка од неговите системи за складирање и чување.

 

Кој има пристап до вашите лични податоци – приматели

 

Во зависност од целта на обработката на вашите лични податоци дефинирани со ова Известување и до степенот неопходен за нивно реализирање, вашите лични податоци се достапни на вработените во Дексо  Корп и соработници со скратено работно време (кои се должни да ги чуваат вашите лични податоци како деловна тајна) и на трети доверливи странки кои ни даваат услуги поврзани со услугите што ви ги нудиме, како што се:

- здружени компании;

- маркетинг агенции;

- ИТ агенции или лица кои ни даваат помош во вид на платформа или сместување на сервер, поддршка и одржување на базата на податоци, како и софтвер и апликации;

- лица кои ни даваат услуги за испорака на производи (поштенски услуги, служби за испорака)

- лица кои ни даваат услуги за поддршка на клиенти

Од сите приматели се бара да преземат соодветни технички, организациски и кадровски мерки за да ги заштитат вашите лични информации.

Во случаи кога ние сме контролори и обработката на податоците по наш налог ја врши трето лице како обработувач, ние ги регулираме односите со договори кои ги регулираат сите важни аспекти на обработката на личните податоци, како и мерките за заштита. Заштитата на вашите лични податоци од овие трети страни мора да биде на исто ниво со заштитата гарантирана од Дексо  Корп.

Ние исто така може да им ги откриеме вашите лични податоци на државните органи кога сме обврзани да го сториме тоа со закон, односно кога сме должни да го сториме тоа во согласност со прописите или со цел да ги заштитиме нашите права и интереси и вашите права како клиент.

Вашите права во врска со личните податоци што ги обработуваме

Ние се обврзуваме да ги чуваме вашите лични податоци доверливи и да ви овозможиме да ги остварите правата што ги имате според ЗЗЛП.

Вашите права во врска со обработката на лични податоци се:

- имате право да побарате копија од податоците што се обработуваат;

- право на пристап (имате право да добивате јасни, транспарентни и лесно разбирливи информации за целите на обработката, видовите лични податоци што се обработуваат, за примателот или видовите приматели на кои им биле откриени или ќе бидат откриени лични податоци, како и предвидениот период на задржување на личните податоци);

- право на корекција и / или дополнување (имате право да побарате корекција на вашите лични податоци ако се неточни или неважечки и / или нивно дополнување доколку се нецелосни);

- право на бришење (имате право да побарате да се избришат вашите лични податоци до тој степен што повеќе не се потребни за обработка или кога на Дексо  Корп не му е дозволено со закон повеќе да ги обработува); 

- право на приговор и жалба (имате право на приговор за начинот на кој ги обработуваме вашите лични податоци што можете да го доставите директно до Дексо  Корп или жалба што ја доставувате до Агенција за заштита на личните податоци;

- право на ограничување на обработката (имате право да побарате ограничување на обработката на вашите лични податоци во секое време);

- право на одземање на согласност за обработка на податоци врз основа на согласност во секое време и

- право на преносливост на податоците (имате право да преземате податоци од нашата база на податоци во друга база на податоци или право да побарате да го сториме тоа за вас, но само под услов податоците да се обработуваат врз основа на договор или согласност и ако обработката се изврши автоматизирано).

Доколку сакате да ги искористите горенаведените права (освен жалба до Агенцијата), можете да го сторите тоа на следниве начини: со пополнување и поднесување на Барањето за остварување права поврзани со обработка на лични податоци на веб-страницата или во продавницата на Дексо Корп на Варшавска 9б,Скопје  или со испраќање на барање во пропишаната форма или составено во слободна форма по е-пошта на: online.mk@jasmil.com или преку пошта до  Друштвото за трговија и услуги Дексо Корп ДООЕЛ, Вељко Влаховиќ бр.4/2-3, Скопје, Центар

 

Употреба на колачиња(cookies)

 

Колачиња се текстуални документи кои се зачувани на вашиот уред и се создаваат додека сте во посета на веб-страница. Кога повторно пристапувате на веб-страницата,Дексо  Корп може да ги преземе податоците од вашиот уред, што се содржани во колачињата.

 

Ние користиме неколку видови колачиња на веб-страницата, кои се разликуваат по нивната намена, времетраењето итн.

 

На пример, кога ја посетувате Веб-страницата за да пребарувате, читате или преземате информации, ние собираме и складираме некои информации од вас, како што се: името на доменот и компјутерот од кои пристапувате на Интернет, адресата на Интернет протокол (IP) на компјутер што го користите, датум и време за пристап до веб-страницата, интернет адреси на страниците преку кои сте пристапиле на веб-страницата.

 

Колачињата ви овозможуваат подобро, подостапно и прилагодено корисничко искуство, како и приказ на веб-страницата, а Дексо  Корп со нивна помош ги анализира клиентите, ги следи посетите и го подобрува своето огласување.

 

Колачињата исто така може да потекнуваат од други веб-страници кои ги посетувате на кои Јасмил се рекламира и може да бидат складирани на вашиот уред од надворешни сервиси чии услуги ги користи Дексо  Корп а кои му служат за следење на употребата на Интернет за маркетинг цели.

 

Имате право да одлучите дали да користите колачиња. Со исклучување на колачињата, одлучувате дали ќе дозволите да бидат зачувани на вашиот уред. Можете да ги направите посакуваните поставки за колачињата во вашиот интернет пребарувач.

Прочитајте повеќе за колачињата тука Известување за колачиња.

 

Безбедност на вашите лични информации

 

Со цел да ги обезбедиме вашите лични податоци што ги обработуваме, секогаш се трудиме да ги примениме потребните стандарди во заштитата на личните податоци, т.е. сите потребни технички, организациски и кадровски мерки за заштита во согласност со барањата на ЗЗЛП.

Ова вклучува мерки за техничка заштита, мерки за заштита поврзани со физички пристап до местото каде што се чуваат вашите податоци, мерки за заштита на безбедноста на информациите на вашите податоци во согласност со важечките прописи и други мерки што се соодветни за обработка и неопходни за да се обезбеди заштита на конкретните лични податоци.

Трети страни кои ги обработуваат вашите податоци собрани и управувани од Дексо  Корп исто така се должни да ги применат сите потребни технички, организациски и кадровски мерки со цел да обезбедат исто ниво на заштита од нивна страна како што е обезбедено и гарантирано од  Дексо  Корп.

 

Завршни одредби

 

Ова известување има за цел да ви ги обезбеди сите потребни информации за давање или одбивање согласност за обработка на вашите лични податоци на начинот опишан погоре.

Доколку имате какви било прашања во врска со заштита на вашите лични податоци, како ние се постапуваме со вашите лични податоци и како ги користиме или сакате да ги остварите претходно наведените права, ве молиме контактирајте не преку е-пошта online.mk@jasmil.com или на телефонскиот број 02/2551-666 секој работен ден од 09 до 17ч.

Со почит, Дексо Корп